Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand gekomen is tussen Koesterkisten en de klant.
 2. Door bij Koesterkisten een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van .
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 4. Koesterkisten heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud (van haar website) te wijzigen.

Artikel 2: Bestellen en overeenkomsten

 1. Een bestelling vindt plaats doordat de klant via het online bestelformulier een mail stuurt naar; info@koesterkisten.nl .
 2. Een overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Koesterkisten van de bestelling van de klant. Deze bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail door Koesterkisten.
 3. Aan de hand van de bestelling maakt Koesterkisten een proefdruk en stelt de offerte vast. Wanneer deze door de klant akkoord bevonden wordt en betaald is, wordt de bestelling verwerkt.
 4. Wanneer de klant een bestelling heeft gedaan en ten tijde van het ontwerp proces van de bestelling afziet, zullen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijs van de producten is in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Het bedrag wordt vooraf overgemaakt naar rekeningnummer: NL19 RABO 0349 1425 80. o.v.v. Koesterkisten

Artikel 4: Levering

 1. De levertijd bedraagt 2 tot 4 weken. Koesterkisten kan indien mogelijk in overleg een bestelling desgewenst op kortere termijn leveren.
 2. Bij leveringen van een gewicht van 10 kilo tot 20 kilo zijn de verzendkosten €15,00. Boven de 20 kilo worden de verzendkosten eerst berekend en met de klant overlegd.
 3. De Koesterkisten worden met TNT post verstuurd.
 4. Bij het niet op tijd bezorgen door TNT Post kan Koesterkisten niet aansprakelijk worden gesteld.
 5. Voor verzending worden de producten zorgvuldig gecontroleerd door Koesterkistent. Koesterkisten vraagt haar klant op de dag van levering het ontvangen product tevens zorgvuldig te controleren op eventuele ontstane schade tijdens het vervoer. Wanneer er sprake is van beschadiging van een product dan vragen wij de klant deze op de dag van levering kenbaar te maken. Over later gemelde schade kan geen reclamering plaatsvinden.
 6. Koesterkisten is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigingen van de verzonden producten. Koesterkisten verstuurd haar producten aangetekend, de pakketten zijn tevens verzekerd.
 7. De klant kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander aangegeven adres. Het bezorgadres is het adres dat door Koesterkisten in de bevestigingsmail wordt vermeld.
 8. De klant heeft tevens de mogelijkheid om het product persoonlijk af te halen op adres: De Daam 3 8621 DX Heeg.

Artikel 5: Overmacht

 1. Koesterkisten is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld door Koesterkisten en een oorzaak betreft die buiten haar macht ligt. In geval van overmacht kan de klant Koesterkisten niet aansprakelijk stellen.

artikel 6: Zichttermijn

 1. Indien de klant een product na aflevering toch niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Koesterkisten retour te zenden.
 2. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product geen verbruikssporen vertoont.
 3. De verzendkosten en de kosten van het retour zenden komen voor uw rekening. Retour zenden kan pas na telefonisch overleg. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
 4. Na acceptatie van uw retourzending dient het reeds betaalde door Koesterkisten binnen een termijn van 14 dagen gecrediteerd te worden.
 5. Wanneer er door de klant geaccordeerde ontwerpen, afbeeldingen, foto's etc. op de koesterkisten zijn geprint, dan kan Koesterkisten het gepersonaliseerde product in geen geval terugnemen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Koesterkistengeleverde producten blijven eigendom van Koesterkisten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8: Klachten en aansprakelijkheid

 1. Voor verzending worden de producten zorgvuldig gecontroleerd door Koesterkisten. Mochten er desondanks toch klachten zijn over een besteld product, dan kan de klant dit binnen 7 dagen kenbaar maken. De klacht kan via e-mail: info@koesterkisten.nl. ingediend worden. Koesterkisten zal binnen zeven werkdagen telefonisch of via e-mail op de klacht reageren.
 2. Koesterkisten zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, vergoed Koesterkisten maximaal het orderbedrag plus de verzendkosten voor het retourneren.
 3. Koesterkisten is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het product.
 4. Door individuele instellingen van beeldschermen, kunnen kleurafwijkingen op het geleverde product niet uitgesloten worden. Hiervoor kan Koesterkisten niet aansprakelijk gesteld worden.
 5. Koesterkisten is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is bij de klant of aan derden.
 6. Kleurafwijkingen kunnen ook mede door de houtsoort voorkomen, hiervoor kan Koesterkisten niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 9: Copyright

 1. Niets uit de website vanKoesterkisten mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Koesterkisten.
 2. Dit geldt tevens voor de ontwerpen van Koesterkisten en het product De Koesterkist.

Artikel 10: Privacy

 1. Koesterkisten geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door, uitsluitend aan derde (postbezorger) ten behoeve van het uitvoeren van de bestelling. De klantgegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en eigen gebruik en voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Artikel 11: Toepassing recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Koesterkisten partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Koesterkisten
De Daam 3
8621DX Heeg
06-13629399